Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Sadzobník poplatkov

(1) Všeobecná správa

a) Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo

odvolacieho konania, ak tento podáva:

            - fyzická osoba ....................................................................16,50 EUR

            - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ ............165,50 EUR

b)Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú začatú stranu iba v slovenskom

jazyku.................................................................................................1,50 EUR         

c) Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý

podpis ................................................................................................0,50 EUR

d) Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby.......3 EUR

e) Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa

koná z podnetu účastníka konania ...................................................16,50 EUR

(2) Pôdohospodárstvo

a) Vydanie rybárskeho lístka:

            - týždenný................................................................................1,50 EUR

            - mesačný ....................................................................................3 EUR

            - ročný .....................................................................................6,50 EUR

            - trojročný...............................................................................16,50 EUR

(3) Stavebná správa

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití

územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie

platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, ak tento podáva:

            - fyzická osoba.........................................................................6,50 EUR

            - právnická osoba..................................................................16,50 EUR

b) Žiadosť o stavebné povolenie na stavby na bývanie

            - na stavbu rodinného domu......................................................33 EUR

            - na stavbu bytových domov ......................................................66 EUR

c) Žiadosť o stavebné povolenie na stavby na individuálnu rekreáciu

(rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)

            - ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .................................23 EUR

            - ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ................................39,50 EUR

d) Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dokončených stavieb na bývanie

alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením..23 EUR

e) Žiadosť o stavebné povolenie na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného

domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných

domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť..........................16,50 EUR

f) Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže s jedným alebo dvoma

miestami.........................................................................................................23 EUR

g) Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dokončených stavieb podľa

písmen e) a f) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením.....................16,50 EUR

h) Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto

dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom

rozpočtovom náklade:

do 49 790, 50 eura vrátane .........................................................................33 EUR

nad 49 790, 50 eura do 99 581, 50 eura vrátane....................................49,50 EUR

nad 99 581, 50 eura do 331 939 eur vrátane.............................................. 66 EUR

nad 331 939 eur do 3 319 391, 50 eura vrátane.........................................116 EUR

nad 3 319 391, 50 eura...............................................................................199 EUR

i) Žiadosť o stavebné povolenie na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,

ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .........................................16,50 EUR

j) Žiadosť o stavebné povolenie na stavby dočasných objektov zariadení staveniska

dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie...............33 EUR

k) Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976

bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie

zmeny stavby ......................................................................dvojnásobok sadzby

v písm. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

l) Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným

konaním, o vydanie stavebného povolenia..........................................16,50 EUR

m) Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.......................................6,50 EUR

n) Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,

za každé jednotlivé zariadenie................................................................49,50 EUR

o) Žiadosť o povolenie terénnych úprav....................................................6,50 EUR

p) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom:

do 49 790, 50 eura vrátane......................................................................16,50 EUR

nad 49 790, 50 eura do 99 581, 50 eura vrátane..........................................23 EUR

nad 99 581, 50 eura do 331 939 eur vrátane................................................33 EUR

nad 331 939 eur do 3 319 391, 50 eura vrátane............................................66 EUR

nad 3 319 391, 50 eura.............................................................................99,50 EUR

r) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby....................16,50 EUR

s) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby........................33 EUR

(4) Doprava

a) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií...............66 EUR

b) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky

miestnych komunikácií......................................................................................33 EUR

(5) Finančná a obchodná činnosť

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

do evidencie....................................................................................................6,50 EUR

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne

hospodáriaceho roľníka..................................................................................1,50 EUR


§ 6

Náhrady výdavkov spojené s poskytnutím informácie

(1) Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona je povinný podľa § 21 ods. 1

zákona č. 211/2000 Z.z. nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie,

so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

(2) Žiadateľ zaplatí za zhotovenie kópie listu:

a) za kópiu na jednej strane listu formátu A4.......................................................0,07 EUR

b) za kópiu na oboch stranách listu formátu A4...................................................0,10 EUR

c) za kópiu na jednej strane listu formátu A3........................................................0,13 EUR

d) za kópiu na oboch stranách listu formátu A3....................................................0,23 EUR

(3) Ak rozsah reprodukovaného materiálu sprístupňovaného žiadateľovi ako informácia

si vyžiada zhotovenie reprodukcie treťou osobou, žiadateľ zaplatí náhradu výdavkov

vo výške účtovanej touto treťou osobou za reprodukciu materiálu, balného a poštových

poplatkov.

(4) Žiadateľ zaplatí, ak mu Obec Matiašovce sprístupní informáciu na nosiči dát:

a) za 1 ks diskety 3,5"...........................................................................................1 EUR

b) za 1 ks CD ROM................................................................................................3 EUR

(5) Žiadateľ popri náhrade výdavkov podľa bodu 2 a 4 zaplatí náhradu výdavkov

za doručenie informácie vo výške účtovanej poštou podľa cenníka poštových služieb.

(6) Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

(7) Ak so sprístupnením informácie budú spojené výdavky, ktoré žiadateľ je povinný

zaplatiť vo výške podľa tohto VZN, Obec Matiašovce mu žiadanú informáciu sprístupní

až po zaplatení alebo preukázaní zaplatenia preddavku na náhradu výdavkov

spojených so sprístupnením informácie.

(8) Náhrada nákladov, ktorá nepresiahne 0,86 € a náhrada nákladov spojených

s vydaním rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť informáciu, ako aj náhrada

nákladov spojených s konaním o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu

o odmietnutí poskytnúť informáciu, sa neúčtujú.

sonna.com.ua