Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Všeobecne záväzné nariadenia

 1. VZN č. 1/2011 zo dňa 18.01.2011
 2. VZN č. 2/2011 zo dňa 18.01.2011
 3. Návrh VZN č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole obce Matiašovce
 4. Návrh VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
 5. Návrh VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 6. Návrh VZN č. 6/2011 o poplatkoch za užívanie inventára a zariadení vo vlastníctve obce Matiašovce, prenájme bytových a nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve obce Matiašovce a výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Matiaš
 7. VZN č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole obce Matiašovce
 8. VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
 9. VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 10. VZN č. 6 o poplatkoch za užívanie inventára a zariadení vo vlastníctve obce Matiašovce, prenájme bytových a nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve obce Matiašovce a výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Matiašovce
 11. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011
 12. Návrh VZN č. 7/2011 o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce
 13. Návrh VZN č. 8/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác na území obce Matiašovce
 14. Návrh VZN č. 9/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 15. VZN č. 7/2011 o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce
 16. VZN č. 8/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác na území obce Matiašovce
 17. VZN č. 9/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 18. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011
 19. Návrh VZN č. 1/2012 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov, o poplatku za prenájom priestorov na predvolebné zhromaždenia v budovách obce a o podmienkach vysielania volebných relácií v obecnom rozhlase počas volebnej kampane
 20. Návrh VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Matiašovce
 21. Návrh VZN č. 3/2012 o sadzobníku správnych poplatkov a výške náhrad spojených s poskytnutím informácií na území obce Matiašovce
 22. VZN č. 1/2012 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov, o poplatku za prenájom priestorov na predvolebné zhromaždenia v budovách obce a o podmienkach vysielania volebných relácií v obecnom rozhlase počas volebnej kampane
 23. VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Matiašovce
 24. VZN č. 3/2012 o sadzobníku správnych poplatkov a výške náhrad spojených s poskytnutím informácií na území obce Matiašovce
 25. Návrh Dodatku č. 1 ku VZN č. 3/2012 o správnych poplatkoch
 26. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN č. 3/2012 o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce
 27. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o sadzobníku správnych poplatkov a výške náhrad spojených s poskytnutím informácií na území obce Matiašovce
 28. Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2011 o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce
 29. Návrh VZN č. 5/2012 o poplatku za za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 30. VZN obce Matiašovce č. 4/2012 o miestnych daniach
 31. VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 32. Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2011 o prevádzke pohrebísk na území obce Matiašovce
 33. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2011
 34. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 4/2011
 35. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2011
 36. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2011
 37. Návrh VZN č. 1/2014 - prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska
 38. VZN č. 1/2014 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska
 39. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochdázky do i. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 40. Dodatok č. 1 k VZN č.1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochdázky do i. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 41. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.5/2011 zo dňa 16.07.2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 42. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 43. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2011 zo dňa 16.07.2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
 44. VZN obce Matiašovce č. 2/2014 o predaji vyrobkov a poskytovani sluzieb na trhovych miestach
 45. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2011 zo dňa 16.07.2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
 46. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2012 zo dňa 14.12.2012 o miestnych daniach
 47. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2012 zo dňa 14.12.2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 48. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 zo dňa 06.06.2014 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska
 49. Návrh - VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu do I.ročníka povinnej školskej dochádzky
 50. Návrh VZN obce Matiašovce č. 1/2015 o verejnom vodovode
 51. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 zo dňa 06.06.2014 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska
 52. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 zo dňa 14.12.2012 o miestnych daniach
 53. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2012 zo dňa 14.12.2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 54. VZN č. 1/2015 o verejnom vodovode
 55. VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu do I.ročníka povinnej školskej dochádzky
 56. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi
 57. VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi
 58. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka Základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 59. Návrh VZN č. 2/2016 o zásadách umiestňovania reklamných stavieb na území obce Matiašovce
 60. Návrh VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Matiašovce
 61. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o verejnom vodovode
 62. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka Základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 63. VZN č. 2/2016 o zásadách umiestňovania reklamných stavieb na území obce Matiašovce
 64. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o verejnom vodovode
 65. VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Matiašovce
 66. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2015 o verejnom vodovode
 67. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o verejnom vodovode
 68. Návrh VZN č. 1/2017 o označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 69. Návrh VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku
 70. Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa ruší VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 71. VZN č. 1/2017 o označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 72. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku
 73. VZN č. 3/2017, ktorým sa ruší VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce
 74. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka Základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
 75. Návrh VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
sonna.com.ua